Thơ: Chúa Sống Trong Ta

Rời Gô-tha còn đầm đìa nước mắt Mấy ngày qua không ăn ngủ, đứng ngồi Họ khóc thương Cứu Chúa! Cứu Chúa ơi Sao Chúa chết trên đồi kìa như thế!   Ngày thứ ba là ngày xức xác Biết làm sao? Mộ đá ai mở giùm Lính canh mộ ngày đêm nghiêm nhặt lắm…

Của Lễ Sống Và Thánh

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” (Rô-ma 12:1)   Khi tin nhận Chúa, tân tín hữu được hướng dẫn đến nhà…